GEBRUIKSVOORWAARDEN

Informatie over gezondheidszorg

Deze website kan informatie verschaffen over medische aandoeningen en de behandeling ervan. ViiV Healthcare verklaart niet dat het materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten het grondgebied van het beoogde publiek. Degenen die ervoor kiezen deze site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en voor zover de lokale wetten van toepassing zijn. Bovendien mag niets op deze website worden opgevat als medisch advies of aanbeveling, en mag het niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. Specifiek medisch advies moet altijd worden ingewonnen bij een gekwalificeerde arts.

ViiV Healthcare levert redelijke inspanningen om deze website bij te werken, maar sommige informatie kan na verloop van tijd verouderd zijn. Behalve indien specifiek vermeld, doet ViiV Healthcare geen beweringen over of geeft geen garanties inzake de nauwkeurigheid, de volledigheid of het gebruik van de informatie op deze website.

Hypertext-koppelingen

Deze website kan u doorlinken naar andere websites op het internet, met inbegrip van de websites van aan ViiV Healthcare gelieerde ondernemingen in andere landen. Zorg ervoor dat u de wettelijke bepalingen en het privacybeleid leest van elke andere website van ViiV Healthcare of van derden waarnaar u linkt. ViiV healthcare is niet verantwoordelijk voor, beveelt niet aan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie of mening die op enige website van derden staat.

Deze privacyverklaring legt onze algemene praktijken uit. Indien lokale wet- of regelgeving echter vereist dat wij informatie op een andere manier verwerken, of van een dergelijke verwerking afzien, zullen wij ons altijd houden aan de toepasselijke lokale wetgeving.

external_link_arrow

 Dit symbool, dat overal op de website te vinden is, staat voor een link naar een externe website.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten in het materiaal op deze site zijn eigendom van de ViiV Healthcare groep van bedrijven, of zij hebben toestemming gekregen om dergelijk materiaal te gebruiken, behalve waar specifiek anders vermeld. Reproductie van een deel van of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden, tenzij in overeenstemming met de volgende toestemmingen.

U mag het materiaal op deze website lezen, bekijken, afdrukken, downloaden en kopiëren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal en de copyrightvermelding "© ViiV Healthcare group of companies, all rights reserved" opneemt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is geen ander gebruik van het materiaal toegestaan.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van intellectuele eigendom (met inbegrip van octrooien, handelsmerken en auteursrechten) van de ViiV Healthcare groep van bedrijven of een derde partij.

ViiV Healthcare claimt geen eigendom van, noch enige verwantschap met handelsmerken van derden die op deze website verschijnen. Dergelijke handelsmerken van derden worden alleen gebruikt om de producten en diensten van hun respectievelijke eigenaars te identificeren, en uit het gebruik van deze merken mag geen sponsoring of goedkeuring van de kant van ViiV Healthcare worden afgeleid.

Gebruik van informatie

Mededelingen van gebruikers of ander materiaal dat via het internet wordt verzonden, op een website van ViiV Healthcare wordt geplaatst of anderszins (met uitzondering van die welke persoonlijke en/of gezondheidsgerelateerde informatie bevatten, die onder het Privacybeleid van ViiV Healthcare vallen) worden geacht niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten te zijn, en ViiV Healthcare heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot dergelijke informatie. Het staat ViiV Healthcare vrij deze informatie te gebruiken voor elk doel dat zij geschikt acht, met inbegrip van reproductie en publicatie, en zij mag alle ideeën, concepten, know-how of technieken die in dergelijke informatie zijn opgenomen, gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van commerciële doeleinden, zonder de gebruikers te betalen voor het recht om dit te doen.

Privacy

ViiV Healthcare respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Gelieve het Privacybeleid van ViiV Healthcare te raadplegen voor een uitleg van uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze website wordt bekendgemaakt.

Geen uitnodiging tot handel

Niets op deze website vormt een uitnodiging of aanbod tot belegging of handel in de effecten of ADR’s van GSK (de meerderheidsaandeelhouder van ViiV Healthcare). In het bijzonder kunnen werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van prognoses, meningen of verwachtingen weergegeven op deze website, en resultaten uit het verleden met betrekking tot de prijs van de effecten mogen niet worden beschouwd als leidraad voor toekomstige prestaties.

PM-BE-HVX-WCNT-230003 - September 2023