GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: juli 2021

Deze website en de ViiV webinars die worden gehost of georganiseerd op deze website (gezamenlijk de “Site”) zijn eigendom van ViiV Healthcare BV (“ViiV”). Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u hier niet mee instemt, maak dan geen gebruik van deze Website.

ViiV behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht aan deze Gebruiksvoorwaarden. U krijgt toegang tot de Gebruiksvoorwaarden via de hyperlink onderaan de webpagina. Indien u na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden blijft gebruikmaken van de Site, betekent dit dat u akkoord gaat met die wijzigingen en ze accepteert.

De informatie op deze Site is enkel bestemd voor algemeen gebruik en voor educatieve doeleinden. De Site kan informatie bevatten over medische aandoeningen en de behandeling ervan. Indien u een gezondheidswerker bent, is de informatie op deze website niet bedoeld als plaatsvervanger voor uw eigen medisch oordeel. Indien u een medische aandoening hebt, dient u medisch advies van een gekwalificeerde arts in te winnen. De informatie op deze Site is op zich niet bedoeld om u specifiek medisch advies of medische aanbevelingen te verstrekken.
 

Gemachtigde gebruikers

Deze Site is bedoeld voor zorgverleners. Deze website kan een speciale rubriek bevatten voor leden van het publiek en een speciale rubriek voor patiënten. ‘Zorgverlener’ verwijst naar personen die tijdens de uitoefening van hun professionele activiteiten een geneesmiddel of medische apparatuur mogen voorschrijven, leveren of toedienen.

Enkel voor zorgverleners: We wijzen erop dat goedgekeurde voorschriftinformatie moet dienen als richtlijn voor een correct gebruik van alle geneesmiddelen. Alvorens een geneesmiddel voor te schrijven dienen zorgverleners de goedgekeurde voorschriftinformatie voor dat geneesmiddel in hun land te raadplegen. Door gebruik te maken van de site bevestigt u dat u bevoegd bent om te werken als zorgverlener in het land waarvoor deze website bedoeld is.

Enkel voor leden van het publiek: De rubriek voor het publiek is ontwikkeld als een bibliotheek om referentiegegevens te verstrekken rond geneesmiddelen van ViiV, waaronder maar niet beperkt tot geneesmiddelen op voorschrift, aan het publiek in Nederland. Binnen het publieke gedeelte zijn er specifieke pagina’s die enkel bestemd zijn voor patiënten aan wie het geneesmiddel waarover op deze pagina’s informatie wordt gegeven is voorgeschreven. Die pagina’s blijven verborgen voor websitenavigatie en zijn enkel toegankelijk zodra een lid van het publiek heeft bevestigd dat hij of zij een patiënt is aan wie een specifiek geneesmiddel werd voorgeschreven.
 

Accounts, wachtwoorden, veiligheid

Indien u ervoor kiest om een account aan te maken (inclusief aanmaak van een ID en een wachtwoord), bent u volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de gegevens die u bewaart voor uw account en voor alle activiteit die gebeurt via uw account.

Gebruiksvoorwaarden webinar

Wanneer u deelneemt aan een ViiV webinar dat wordt gehost of georganiseerd op deze website zijn uw identiteit en andere persoonsgegevens die u invoert bij inschrijving mogelijk zichtbaar voor andere deelnemers. Door deel te nemen aan een webinar geeft u toestemming om die gegevens bekend te maken.

Het gebruik van het webinarplatform is volledig op eigen risico. ViiV geeft geen verklaring of garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van de gegevens die worden gedeeld door andere deelnemers tijdens een webinar en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van het webinarplatform. Niets in deze disclaimer of anderszins beperkt de verantwoordelijkheid van ViiV voor persoonlijk letsel als gevolg van zijn eigen nalatigheid.
 

Opname

Een ViiV-webinar kan worden opgenomen. De opname kan door ViiV naar eigen oordeel (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt voor een toekomstig publiek. ViiV kan bijvoorbeeld een opgenomen webinar op zijn websites plaatsen die toegankelijk zijn voor een wereldwijd publiek. Indien uw beeld, stem en/of gelijkenis als gevolg van uw deelname aan een webinar worden opgenomen door ViiV, zal ViiV uw toestemming vragen om te worden opgenomen op het moment waarop u toetreedt tot de webinar. Indien u niet wenst te worden opgenomen, dient u uw geluid uit te zetten en uw beeld of uw scherm niet te delen. U kunt ook ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de webinar.
 

Wereldwijde producten

De corporate websites van ViiV bevatten informatie over het wereldwijde aanbod van producten en diensten, die niet allemaal beschikbaar zijn op alle locaties. Een verwijzing naar een ViiV-product of -dienst op een Site van ViiV betekent niet dat dat product of die dienst beschikbaar is of zal zijn op uw locatie.

Tijdigheid van informatie

ViiV levert redelijke inspanningen om de Sites bij te werken, maar sommige gegevens kunnen na verloop van tijd verouderd raken. ViiV kan en zal geen verklaringen of garanties geven ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of tijdigheid van de gegevens op deze website, met inbegrip van de informatie die wordt gedeeld via een webinar. De informatie op deze Site wordt ongewijzigd verstrekt.
 

Gebruik en toegang

U mag vrij navigeren op deze Site, maar u krijgt enkel toegang tot of u mag enkel overgaan tot het downloaden van materiaal op deze website voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle auteursrechten en andere eigendomsrechten voor gedownload materiaal moeten worden beschermd en behouden blijven. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ViiV is geen ander gebruik van materiaal op deze Site toegestaan.

Toegang tot deze Site is toegestaan op tijdelijke basis en ViiV behoudt zich het recht voor om de op deze Site geleverde dienst zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. ViiV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Site op een gegeven moment of gedurende een bepaalde periode voor om het even welke reden niet beschikbaar is. ViiV behoudt zich het recht voor om, indien u de Gebruiksvoorwaarden schendt, een account dat u hebt aangemaakt op deze website op te schorten of te beëindigen.
 

Handelsmerken / Eigendomsrechten

U moet ervan uitgaan dat alle handelsmerken op deze Site, ongeacht of deze worden vermeld in grote letters of met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn van ViiV, zijn dochterondernemingen, verbonden ondernemingen of zijn licentiegevers of joint-venturepartners, tenzij anders vermeld. U moet ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze Site auteursrechtelijk beschermd is of dat ViiV toestemming kreeg om het te gebruiken, tenzij anders vermeld, en dat dit niet mag worden gebruikt, tenzij zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de Site, zonder de schriftelijke toestemming van ViiV. Het gebruik van deze Site geeft u geen licentie of recht in om het even welk eigendomsrecht van de groep van ondernemingen van ViiV (inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrecht) of om het even welke derde partij. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken, auteursrechten of ander materiaal, tenzij in dit document anders bepaald, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending vormen van het auteursrecht, het merkenrecht of andere wetten, statuten of voorschriften.

ViiV maakt geen aanspraak op eigendomsrecht op of verbintenis met om het even welke handelsmerken van derden die voorkomen op deze Site. Deze handelsmerken van derden worden enkel gebruikt om de producten en diensten van hun respectievelijke eigenaars te identificeren en er mag geen sponsoring of ondersteuning door ViiV worden afgeleid uit het gebruik van deze merken.

Geen goedkeuring

Links naar websites van derden kunnen worden gegeven in het belang of voor het gebruiksgemak van gebruikers van deze Site. ViiV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van Sites van derden waarnaar het een link plaatst en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie of een mening die is opgenomen op de Sites van derden of voor een schending of onvolledigheid in het privacybeleid van derden.
 

Informatie die u ons dient te verstrekken

Behalve voor informatie die valt onder onze Privacyverklaring wordt alle communicatie en materiaal dat u verstuurt naar of via deze Site, ook tijdens een webinar, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, ideeën, knowhow en dergelijke behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. ViiV heeft geen enkele verplichting ten aanzien van die informatie en kan ze vrij en zonder enige beperking gebruiken, bekendmaken, reproduceren of publiceren, inclusief voor commerciële doeleinden, zonder gebruikers te betalen voor het recht om dit te doen. Informatie die u deelt tijdens een webinar kan ook toegankelijk zijn voor andere aanwezigen.
 

Aansprakelijkheid

Tenzij bij wet verboden en behoudens eventuele uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen garanties wordt ieder(e) voorwaarde, garantie, recht of aansprakelijkheid die op een andere wijze uit deze Gebruiksvoorwaarden zou kunnen worden afgeleid of die wettelijk zou worden opgelegd, uitgesloten.

Uw gebruik van de Site is op eigen risico en ViiV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, incidentele of gevolgschade, indirect of punitief verlies, indirecte of punitieve schade, of schade als gevolg van gederfde winst, verloren gegevens of onderbreking van de activiteiten) als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of onvermogen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Site of fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Dit omvat eveneens schade aan uw computer of andere eigendom, inclusief schade als gevolg van computervirussen of om het even welk ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computer of andere eigendom kan beschadigen als gevolg van het gebruik van deze Site, inclusief het downloaden van bestanden of andere inhoud van de Site.
 

Geen uitnodiging tot handel

ViiV maakt deel uit van de GlaxoSmithKline (‘GSK’) groep van vennootschappen. Niets op deze Site vormt een uitnodiging of aanbod tot beleggen of handel in de effecten of ADR’s van GSK plc. In het bijzonder kunnen werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van prognoses, meningen of verwachtingen weergegeven op deze Site, en resultaten uit het verleden met betrekking tot de prijs van de effecten mogen niet worden beschouwd als leidraad voor toekomstige prestaties.
 

Toekomstgerichte verklaringen

De Site kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die onderworpen zijn aan risico’s en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten verschillen van de verwachtingen. Dit zijn onder meer risico’s die worden toegelicht in de jaarlijkse rapporten van GSK of bijkomende publicaties in andere documenten die GSK publiceert die worden ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de ‘SEC’).
 

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze overeenkomst betreffende de gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving met uitzondering van de beginselen van conflicterende wetgeving. Deze gebruiksvoorwaarden zijn zowel inhoudelijk als vormelijk (inclusief eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. U begrijpt en stemt er expliciet mee in dat u zich onderwerpt aan de persoonlijke en exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

De titels die worden gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel bedoeld voor meer leescomfort en worden niet gebruikt om de betekenis of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden te bepalen.